Warunki korzystania z serwisu

Witamy w serwisie OrganoGold.com

Spółka Organo Gold i/lub jej spółki zależne („Organo Gold”) oferują Użytkownikowi funkcje dostępne na stronie internetowej na podstawie następujących Warunków głównych korzystania z serwisu („Warunki główne”). Jeśli Użytkownik odwiedza witrynę lub robi zakupy na stronie internetowej OrganoGold.com, tym samym wyraża zgodę na niniejsze warunki główne. Należy je uważnie przeczytać. Ponadto, dokonując transakcji lub korzystając z dowolnych usług świadczonych obecnie lub w przyszłości przez Organo Gold, Użytkownik podlega także wytycznym, warunkom i umowom („Warunki poboczne”) mającym zastosowanie do tych usług lub transakcji. Jeżeli Warunki główne są niezgodne z Warunkami pobocznymi, decydującą moc mają Warunki poboczne.

Prywatność

Aby zrozumieć stosowane przez nas praktyki, należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności, która również reguluje zasady korzystania z witryny OrganoGold.com.

Komunikacja elektroniczna

Odwiedzając stronę internetową OrganoGold.com lub wysyłając do nas e-mail, Użytkownik komunikuje się z nami drogą elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas informacji drogą elektroniczną. Będziemy kontaktować się z Użytkownikiem, podlegając ochronie amerykańskich, kanadyjskich i międzynarodowych przepisów dotyczących praw autorskich.

Znaki towarowe

Znaki graficzne, logotypy, nagłówki dokumentów, ikony przycisków, skrypty oraz nazwy usług Organo Gold, OGPromo.com, OGMerchandise.com, OrganoGoldPromo, OrganoGold.com, OG Business Tools, ogbusinesstools.com oraz OGPromo.com/OrganoGold.com są znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi lub zastrzeżonym wzornictwem witryny OrganoGold.com w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i/lub innych krajach. Znaków towarowych ani zastrzeżonego wzornictwa witryny OrganoGold nie wolno używać w związku z produktami lub usługami nienależącymi do OrganoGold w sposób, który mógłby wprowadzać w błąd klientów lub dyskredytować spółkę Organo Gold i jej dostawców. Pozostałe znaki towarowe nienależące do Organo Gold, widoczne na stronie internetowej, należą odpowiednio do ich właścicieli, którzy mogą, choć nie muszą, być stowarzyszeni z Organo Gold, związani ze spółką lub przez nią sponsorowani.

Licencja i dostęp do strony internetowej

Organo Gold udziela Użytkownikowi ograniczonej licencji na dostęp i osobiste korzystanie ze strony internetowej, lecz nie na pobieranie (w celach innych niż zapisywanie w pamięci podręcznej) ani modyfikowanie strony lub jej części, chyba że za wyraźną pisemną zgodą spółki Organo Gold. Licencja nie obejmuje odsprzedawania lub komercyjnego wykorzystywania strony ani jej zawartości; gromadzenia i wykorzystywania wszelkiego rodzaju list, opisów lub cen produktów; pochodnego wykorzystywania strony lub jej zawartości; pobierania lub kopiowania informacji o kontach w celu ich wykorzystania przez innego sprzedawcę; prowadzenia eksploracji danych, wykorzystywania robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i wydobywania danych. Odtwarzanie, powielanie, kopiowanie, sprzedawanie, odsprzedawanie, odwiedzanie lub wykorzystywanie w inny sposób witryny lub jej części w celach komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody spółki Organo Gold jest zabronione. Zabronione jest również ramkowanie lub załączanie z zastosowaniem technik ramkowania przez Użytkownika jakiegokolwiek znaku towarowego, logotypu bądź innych zastrzeżonych informacji spółki Organo Gold (w tym zamieszczonych obrazów, tekstu, układu graficznego lub formy) bez wyraźnej pisemnej zgody spółki. Użytkownikowi nie wolno stosować metaznaczników ani innego „tekstu ukrytego” z wykorzystaniem nazwy lub znaków towarowych Organo Gold bez wyraźnej pisemnej zgody spółki. Wszelkie niedozwolone użycie powoduje cofnięcie pozwolenia lub licencji udzielonych przez spółkę Organo Gold. Niniejszym udziela się Użytkownikowi ograniczonego, odwołalnego i niewyłącznego prawa do utworzenia hiperłącza do strony głównej OrganoGold.com, pod warunkiem że link ten nie przedstawia spółki, jej produktów ani usług w fałszywym świetle, nie wprowadza w błąd, nie dyskredytuje spółki ani jej nie uwłacza. Częścią linku nie może być logo spółki Organo Gold ani inny zastrzeżony znak graficzny lub towarowy, bez wyraźnej pisemnej zgody spółki.

Konto użytkownika

Użytkownik korzystający z witryny jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła, oraz za chronienie dostępu do swojego komputera i zgadza się przyjąć odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone w ramach jego konta i z użyciem jego hasła. Organo Gold nie sprzedaje produktów dla dzieci, lecz dla osób dorosłych, które mogą je zakupić z użyciem karty kredytowej lub innej dozwolonej metody płatności. Osoby poniżej 18. roku życia mogą korzystać z witryny OrganoGold.com wyłącznie pod kontrolą rodzica lub opiekuna. Organo Gold zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi, zamknięcia konta, usunięcia lub redagowania jego treści lub anulowania zamówień według swojego uznania.

Oceny, komentarze, wiadomości i pozostałe treści

Odwiedzający mogą zamieszczać oceny, komentarze, zdjęcia i inne treści, wysyłać karty elektroniczne i inne wiadomości; przesyłać sugestie, pomysły, uwagi, zapytania i inne informacje z wyjątkiem treści, które są nielegalne, obsceniczne, zawierające groźbę, zniesławiające, naruszające prywatność, naruszające prawa własności intelektualnej, powodujące w inny sposób zaistnienie szkody dla osób trzecich lub nieakceptowalne, oraz treści stanowiących lub zawierających wirusy, będących materiałami politycznymi, ofertą handlową, zbiorczą wysyłką wiadomości, wiadomościami-łańcuszkami lub inną formą „spamu”. Użytkownikowi zabrania się także posługiwania się fałszywym adresem e-mail, podawania się za inną osobę lub podmiot, lub w inny sposób wprowadzania w błąd co do pochodzenia karty lub innej treści. Organo Gold ma prawo (lecz nie obowiązek) usunąć lub redagować takie treści, lecz nie dokonuje regularnego przeglądu zamieszczanych treści.

Użytkownik, zamieszczając treści lub przekazując materiały, udziela tym samym spółce Organo Gold, o ile nie określiła inaczej, niewyłącznego, wolnego od obowiązku płacenia tantiem, ciągłego, nieodwołalnego prawa do korzystania z tych treści, ich powielania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia i tworzenia na ich podstawie utworów pochodnych, ich rozpowszechniania i przedstawiania na całym świecie za pośrednictwem dowolnego nośnika oraz do udzielania licencji dalszych w tym zakresie. Użytkownik udziela spółce Organo Gold i dalszym licencjobiorcom prawa do korzystania, wedle ich uznania, z nazwy, którą Użytkownik podał w związku z wyżej określoną treścią. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że wszelkie prawa do treści, które zamieszcza, są jego własnością; że treści są poprawne; że korzystanie z dostarczanych przez niego treści nie narusza zasad niniejszej polityki i nie spowoduje zaistnienia szkody dla żadnej osoby ani podmiotu; oraz że Użytkownik zobowiązuje się do wyrównania strat poniesionych przez spółkę Organo Gold z tytułu roszczeń wynikłych z zamieszczonych przez niego treści. Organo Gold ma prawo do monitorowania wszelkich działań lub treści, ich redagowania lub usuwania, lecz nie ma takiego obowiązku. Firma Organo Gold nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Użytkownika ani osoby trzecie.

Roszczenia dotyczące praw autorskich

Firma Organo Gold szanuje własność intelektualną innych osób. W razie przypuszczeń, że praca Użytkownika została skopiowana w sposób wskazujący na naruszenie praw autorskich prosimy o skontaktowanie się z nami.

Ryzyko straty

Wszystkie towary zakupione w firmie Organo Gold są dostarczane na mocy umowy o wysyłce. Oznacza to, że ryzyko straty i tytuł własności takich towarów przechodzi na Użytkownika w chwili przekazania przez nas towaru przewoźnikowi.

Opisy produktów

Firma Organo Gold dokłada wszelkich starań, by jej informacje były zgodne ze stanem faktycznym. Nie możemy jednak zagwarantować, że opisy produktów lub inne treści dostępne na tej stronie internetowej są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne i wolne od błędów. Jeśli produkt oferowany bezpośrednio przez firmę Organo Gold nie odpowiada jego opisowi, jedynym rozwiązaniem dostępnym dla Użytkownika jest zwrot tego produktu w stanie nieużywanym.

Ceny

Waluty cen wszystkich produktów dostępnych na stronie internetowej OrganoGold.com będą wyświetlane w lokalnej walucie kraju bądź w dolarach amerykańskich (USD). Zatem, jeśli nie określono inaczej, cena katalogowa wyświetlona dla produktów na naszej stronie internetowej odzwierciedla cenę hurtową dla niezależnych dystrybutorów, bądź gdy jesteś klientem detalicznym, cenę detaliczną określoną na samym produkcie.

W odniesieniu do produktów sprzedawanych przez Organo Gold, nie możemy potwierdzić ceny towaru, dopóki nie zostanie złożone zamówienie, jednak NIE obciążamy karty kredytowej Użytkownika, dopóki zamówienie nie trafi do wysyłki. Mimo naszych największych starań niewielka liczba pozycji w katalogu może mieć niewłaściwą cenę. Jeżeli prawidłowa cena towaru jest wyższa niż cena podana w katalogu, według własnego uznania albo skontaktujemy się z Użytkownikiem przed wysyłką, pytając o jego instrukcje , albo anulujemy zamówienie i powiadomimy Użytkownika o odwołaniu zamówienia.

Należy pamiętać, że zasady te mają zastosowanie jedynie do produktów sprzedawanych i wysyłanych przez Organo Gold. Płatności za zakupy dokonywane u innych sprzedawców naliczane są w chwili złożenia zamówienia, a sprzedawcy z innych firm w przypadku błędnie wycenionych pozycji mogą stosować odmienne zasady.

Zasady wysyłki

Produkt dostarczany jest średnio w ciągu 5-7 dni roboczych od wysyłki. Określone w ten sposób terminy dostaw szacowane są na podstawie doświadczeń Organo Gold w tym zakresie, jednakże mimo iż dokładamy wszelkich starań, by je spełnić, Organo Gold nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane z jakiegokolwiek innego powodu. Organo Gold nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody poniesione przez klienta z powodu niedotrzymania określonego terminu dostawy. Jeżeli jakikolwiek zamówiony przez klienta produkt klient okaże się niedostępny, klient zostanie poinformowany o tym fakcie w momencie składania zamówienia. Zachęca się do skorzystania z płatnej usługi śledzenia przesyłki lub potwierdzenia dostawy dla wszystkich przesyłek zwrotnych. Jeśli zwracany produkt nie dotrze do Organo Gold, zlokalizowanie przesyłki należy do obowiązków klienta.

Zasady zwrotów towaru, zwrotu kosztów zakupu i odkupywania produktów

Celem firmy Organo Gold jest zapewnienie, aby Klienci byli w pełni zadowoleni z dokonanych zakupów. Po otrzymaniu każdej przesyłki i przed otwarciem fabrycznie zamkniętego opakowania produktu, należy dokładnie je obejrzeć. Jeśli zamówienie nie spełnia oczekiwań Użytkownika, może zostać zwrócone, pod warunkiem, że będą zastosowane następujące wytyczne:

Zwroty towaru z zamiarem otrzymania „zwrotu kosztów zakupu” są akceptowane przez Spółkę, jeżeli zostaną otrzymane w terminie 30 dni od daty wysyłki zamówienia. Zwroty towaru w celu „wymiany” na inny produkt są akceptowane przez Spółkę, jeżeli wpłyną w terminie 45 dni od daty wysyłki zamówienia. Zwroty otrzymane przez Organo Gold po 45 dniach będą rozpatrywane wyłącznie wedle uznania Spółki. W razie jakichkolwiek obaw dotyczących terminów zwrotu, Klient powinien jak najszybciej skontaktować się bezpośrednio z firmą.

Wszystkie zwracane produkty (poza zwracanymi w celu potwierdzenia wad, o czym mowa poniżej), muszą zostać zwrócone w stanie nieużywanym, zamknięte i nadające się do ponownej sprzedaży.

Produkty wadliwe: Organo Gold dąży do tego, aby wszystkie oferowane towary i usługi – począwszy od strony internetowej po wybierane produkty – przynosiły klientom pełną satysfakcję. Dlatego też „produkty wadliwe” są starannie sprawdzane przez pracowników Organo Gold. Każdy produkt, co do którego zachodzi podejrzenie, że może być „wadliwy”, należy natychmiast zwrócić na adres firmy Organo Gold (procedurę zwrotów można znaleźć w części B). Dział kontroli jakości sprawdzi wówczas produkt w celu zbadania charakteru wady i wycofania ze sprzedaży podobnych produktów z tej samej partii lub o zbliżonych numerach seryjnych. Kiedy produkt zostanie uznany przez Organo Gold za wadliwy lub w inny sposób niezgodny z normami kontroli jakości, Spółka niezwłocznie wymieni go na inny lub dokona zwrotu kosztów zakupu. Prosimy NIE UŻYWAĆ takiego produktu. Wszystkie produkty używane lub częściowo wykorzystane automatycznie pozbawiają klienta prawa do zwrotu.

UWAGA: Wszelkie zwracane produkty, które nie są zgodne z powyższymi wytycznymi zostaną odesłane do Klienta na jego koszt. Należy pamiętać, że wszystkie zwroty muszą zostać dokonane w podanych powyżej terminach. Zwroty otrzymane po przekroczeniu terminu będą rozpatrywane wyłącznie wedle uznania firmy Organo Gold.
A) Odkupywanie towaru od dystrybutora (buy back) – dotyczy tylko dystrybutorów:

1. Po rezygnacji lub rozwiązaniu umowy dystrybucyjnej, dystrybutorzy mogą zwrócić produkty i materiały wspierające sprzedaż (narzędzia marketingowe) zakupione przez nich osobiście od Organo Gold w celu otrzymania zwrotu kosztów zakupu. Towary te muszą być w stanie nadającym się do powtórnej sprzedaży i musiały być zakupione w ciągu 1 roku od daty odbioru przez handlowca pierwszego zamówienia (limit czasu nie obowiązuje w stanach Massachusetts, Georgia, Louisiana i Wyoming). Towary te odkupywane są w cenie 90% wartości kosztów netto dystrybutora, pomniejszonej o stosowne potrącenia wynikające z wierzytelności i roszczeń prawnych. Wszelkie artykuły, które w momencie sprzedaży zostały wyraźnie określone jako bezzwrotne, wycofane lub sezonowe, nie są uznawane za towary nadające się do powtórnej sprzedaży.
2. Po akceptacji produktów i materiałów do wspierania sprzedaży (narzędzi marketingowych) nadających się do powtórnej sprzedaży i po sprawdzeniu ich przez nasz dział kontroli jakości oraz stwierdzeniu, że według standardów Organo Gold rzeczywiście nadają się do powtórnej sprzedaży, dystrybutor otrzyma zwrot 90% kosztów netto pierwotnej ceny zakupu w takiej samej formie, w jakiej dokonano pierwotnej płatności. Koszty przesyłki poniesione w momencie zakupu nie będą refundowane.
3. Poniższy zapis dotyczy wyłącznie mieszkańców stanu Montanta: Mieszkańcy stanu Montana mogą rozwiązać umowę dystrybucyjną i zwrócić swój zestaw firmowy (business kit) ze zwrotem pełnych kosztów zakupu w terminie 15 dni od daty rejestracji.
B) Procedura zwrotów
Aby zwrócić produkt, należy:
1. skontaktować się Działem wsparcia dystrybutorów pod numerem telefonu 1-877-674-2661 lub pisząc na adres [email protected],
2. podać numer pierwotnej faktury,
3. poinformować o zwracanych produktach,
4. otrzymać numer upoważnienia do zwrotu towaru (RMA) i
5. wyraźnie napisać numer RMA niezmywalnym tuszem na zewnątrz opakowania przesyłki. Przesyłki bez widocznego numeru RMA nie będą przyjmowane przez Organo Gold.
6. Dystrybutor jest zobowiązany opłacić z góry wszystkie koszty przesyłki związane ze zwrotem odsyłanych artykułów. Spółka nie przyjmuje przesyłek dostarczanych na koszt odbiorcy.
7. Zachęcamy do skorzystania z opłaconej z góry usługi śledzenia przesyłki lub zwrotnego potwierdzenia odbioru wszystkich paczek ze zwracanymi artykułami. Jeśli zwracany produkt nie dotrze do spółki Organo Gold, odpowiedzialność za śledzenie losów przesyłki spoczywa na dystrybutorze.

Prawo właściwe

Odwiedzając stronę OrganoGold.com, Użytkownik akceptuje fakt, iż prawo stanu Washington w Stanach Zjednoczonych Ameryki ma pierwszeństwo przed wszelkim innym ustawodawstwem amerykańskim dotyczącym sprzedaży, natomiast prawo holenderskie ma pierwszeństwo przed wszelkim innym ustawodawstwem Unii Europejskiej, a wszelkie spory, które mogą pojawić się pomiędzy Organo Gold a Użytkownikiem, będą rozstrzygane bez względu na zasady dotyczące rozbieżności przepisów, w szczególności w odniesieniu do tych warunków, z wyjątkiem prawa dystrybucji lub anulacji zwrotów.

Pozostałe zasady obowiązujące na stronie internetowej, zmiany i rozdzielna interpretacja postanowień umowy

Należy zapoznać się z naszymi innymi zasadami, takimi jak polityka prywatności i polityka dewizowa, które zostały opublikowane na stronie internetowej. Także one regulują korzystanie przez Użytkownika z witryny OrganoGold.com. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian na naszej stronie internetowej, w naszych zasadach, a także niniejszych Warunkach korzystania z usług. Jeśli którykolwiek z tych warunków zostanie uznany za nieważny, bezskuteczny lub z jakichkolwiek powodów niewykonalny, zostanie on uznany za wypowiadalny i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność pozostałych warunków.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
NINIEJSZA WITRYNA INTERNETOWA I WSZYSTKIE INFORMACJE, TREŚCI, MATERIAŁY, PRODUKTY (W TYM OPROGRAMOWANIE) ORAZ USŁUGI W NIEJ ZAMIESZCZONE LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONE UŻYTKOWNIKOWI ZA POŚREDNICTWEM TEJ WITRYNY SĄ DOSTARCZANE PRZEZ FIRMĘ ORGANO GOLD NA ZASADZIE „TAK JAK SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, CHYBA ŻE NA PIŚMIE USTALONO INACZEJ. FIRMA ORGANO GOLD NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, WYRAŻONYCH WPROST ANI DOROZUMIANYCH, CO DO DZIAŁANIA NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW (W TYM OPROGRAMOWANIA) BĄDŹ USŁUG W NIEJ ZAMIESZCZONYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONYCH UŻYTKOWNIKOWI ZA POŚREDNICTWEM TEJ WITRYNY, CHYBA ŻE NA PIŚMIE USTALONO INACZEJ. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE KORZYSTA Z TEJ WITRYNY WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.
W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, FIRMA ORGANO GOLD NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŻONYCH WPROST ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA ORGANO GOLD NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA, INFORMACJE, TREŚCI, MATERIAŁY, PRODUKTY (W TYM OPROGRAMOWANIE) LUB USŁUGI W NIEJ ZAMIESZCZONE LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONE UŻYTKOWNIKOWI ZA POŚREDNICTWEM TEJ WITRYNY, JEJ SERWERY LUB WIADOMOŚCI E-MAIL WYSŁANE Z FIRMY ORGANO GOLD SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. FIRMA ORGANO GOLD NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEJ STRONY LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW (W TYM OPROGRAMOWANIA) LUB USŁUG ZAMIESZCZONYCH W TEJ WITRYNIE LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONYCH UŻYTKOWNIKOWI ZA POŚREDNICTWEM TEJ WITRYNY, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, MORALNE LUB WTÓRNE, CHYBA ŻE NA PIŚMIE USTALONO INACZEJ. PRZEPISY USTAWOWE NIEKTÓRYCH STANÓW NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIE BĄDŹ OGRANICZENIE OKREŚLONYCH SZKÓD. JEŚLI TAKIE PRAWO DOTYCZY UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA, WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA I MOŻE ON MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

Nasz adres

Organo Gold International Inc.
5505 Hovander Rd, Ferndale,
Washington WA 98248 U.S.A.

Organo Gold Europe BV
Dr. Willem Dreesweg 2 Suite 88a
1185 VB Amstelveen, Holandia